کد تخفیف

‌BFD10

کد تخفیف

‌BFD10

15%-
۳۴۰تومان ۲۹۰تومان

واحد فروش: عددی

۷۵۰تومان

قیمت عمده:

۷۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۰۰,۰۰۰تومان۱۲۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۸۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۹,۹۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

۲۱۶,۰۰۰تومان

واحد فروش : عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته‌ای

۱۹,۹۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۸,۵۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

8%-
۱۱۸,۰۰۰تومان۱۲۸,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

24%-
۱۴۵,۰۰۰تومان ۱۱۰,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۰۸,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۸۰۰تومان

قیمت عمده:

۷۷۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۳,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 5 عددی

۱۱۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

5%-
۲,۸۰۰تومان ۲,۶۵۰تومان

قیمت عمده:

۲,۳۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۲,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 10 عددی

۲۳۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 10 عددی

9%-
۴,۵۰۰تومان ۴,۱۰۰تومان

واحد فروش: عددی

13%-
۶۹,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰تومان

واحد فروش : عددی

5%-
۷۳۰تومان ۶۹۰تومان

واحد فروش: عددی

13%-
۶۹,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰تومان

واحد فروش : عددی

۳۰۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

8%-
۷۵۰تومان ۶۹۰تومان

واحد فروش: عددی

10%-
۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۱,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۸۹۰تومان

واحد فروش : عددی

۹۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

6%-
۸۴۰تومان ۷۹۰تومان

واحد فروش: عددی

6%-
۳۳,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۲,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۳۲,۵۰۰تومان

قیمت عمده:

۳۱,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

8%-
۷۳۰تومان ۶۷۰تومان

واحد فروش: عددی

۹۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۰۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

23%-
۲,۳۵۰تومان ۱,۸۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

۲۲,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 10عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

4%-
۴۵,۰۰۰تومان ۴۳,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۲,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۱,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۱۶۸,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

9%-
۹,۵۰۰تومان ۸,۶۰۰تومان

قیمت عمده:

۸,۳۰۰تومان

واحد فروش: عددی

7%-
۸۴۰تومان ۷۸۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته‌ 10 عددی

18%-
۳۲,۵۰۰تومان ۲۶,۵۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۵,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

4%-
۱۰,۶۰۰تومان ۱۰,۲۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۱۳۶,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۶۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته‌ای

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته‌ای

۱۳,۵۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۳,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

22%-
۲,۳۰۰تومان ۱,۸۰۰تومان

واحد فروش: عددی

6%-
۷۹۰تومان ۷۴۰تومان

واحد فروش: عددی

9%-
۱۸,۶۰۰تومان ۱۷,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۵,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

10%-
۲۵,۰۰۰تومان ۲۲,۵۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۰,۵۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۷۳۰تومان

قیمت عمده:

۶۹۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌ فروش: بسته ۱۲ عددی

۱۷۶,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

8%-
۷۳۰تومان ۶۷۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۱۶۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۱۹,۹۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۸,۵۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

۱۹,۹۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۸,۵۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته‌ای

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۱۰ عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته ۱0 عددی

11%-
۱۹,۹۰۰تومان ۱۷,۷۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۷۳۰تومان

قیمت عمده:

۷۱۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

8%-
۹۰۰تومان ۸۳۰تومان

واحد فروش : عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته‌ای

13%-
۵۶,۰۰۰تومان۶۴,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۹,۹۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۸,۵۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۷۵۰تومان

قیمت عمده:

۷۳۰تومان

واحد فروش: عددی

8%-
۶۴,۳۰۰تومان ۵۹,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۵۷,۸۰۰تومان

واحد فروش : عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد‌ فروش: بسته ۱۲ عددی

۲۰۰,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۱۹,۹۰۰تومان

قیمت عمده:

۱۸,۵۰۰تومان

واحد‌فروش: بسته ۱۲ عددی

13%-
۱۰,۶۰۰تومان ۹,۲۰۰تومان

قیمت عمده:

۸,۸۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۲۳,۰۰۰تومان

قیمت عمده:

۲۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: بسته 12 عددی

۱۱۲,۰۰۰تومان

واحد فروش: عددی

۹۵۰تومان

واحد فروش: عددی

۷۹۰تومان

قیمت عمده:

۷۷۰تومان

واحد فروش: عددی

هلثیوم فروشگاه آنلاین لوازم و تجهیزات پزشکی و بهداشتی است. هلثیوم با بزرگترین تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی همکاری می‌کند و توانسته با حذف واسطه‌های کاذب کمترین قیمت انواع کالای پزشکی را آماده عرضه نماید.


شماره تماس:

۴۵۲۲۵ (۰۲۱)

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷، پنجشنبه‌ها ۹ تا ۱۳

ایمیل:

info@healthiumshop.com

آدرس:

تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، تقاطع خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۱۱۶، طبقه ۲، واحد ۳، کد پستی ۱۳۱۴۶۷۴۶۳۴
با خیال راحت اعتماد کنید
logo-ecunion
logo-samandehi